שירותי החברה

חברת ג'י אס מהנדסים בע"מ מעמידה לרשותכם, היזמים והבונים, מגוון שירותי ניהול ופיקוח מקיפים ומקצועיים בליווי אישי של נציג החברה. במסגרת השירות, נייצג אתכם מול המתכננים, היועצים, הרשויות, המוסדות, הקבלנים, קבלני המשנה, הספקים וגופים נוספים, לאורך כל שלבי פרויקט הבניה או התשתית.

באפשרותכם להזמין כל שירות בנפרד, או ליהנות מניהול הפרויקט כמכלול, מתחילתו ועד סיומו.

 

 1. פרוגראמה

 • בירור הפרוגראמה עם האדריכל והיועצים.
 • בירורים ותיאומים מול הרשויות.
 • השגת האישורים הנדרשים לפרויקט.

 

 1. טיפול בהסכמי תכנון

 • ניהול משא ומתן וסיכום תנאי ההתקשרות עם האדריכל הנבחר ועם יתר גורמי התכנון המעורבים בפרויקט.

 

 1. ניהול ותיאום התכנון

 • ניהול ותכנון הפרויקט בין כל הגורמים המקצועיים.
 • חתירה לניצול אופטימלי לזכויות הבניה.
 • זימון וניהול ישיבות תיאום ותיכנון וניהול, בהשתתפות כל גורמי התכנון.
 • קביעת לוחות זמנים מדויקים ומעקב אחר ביצועם.

 

 1. שינויי תכנון והיתרי בניה

 • טיפול בשינויים תכנוניים, כולל שינויי תב"ע.
 • בקשת הקלות, לרבות "תוספת שבס" וכל שינוי תכנוני נדרש.
 • ייצוג בישיבות המתקיימות ברשויות התכנון.
 • טיפול בהוצאת היתרי בניה מול הרשויות.

 

 1. הכנת אומדן תקציבי

 • הכנת אומדן תקציבי בכל מתכונת ובכל רמת פירוט שתידרש ואישורו.
 • ריכוז הצעות הקבלנים.
 • ניתוח, עריכה והשוואה מפורטת בין ההצעות והגשת המלצה מקצועית לבחירת הקבלן.

 

 1. מפרט טכני

 • בדיקה וטיפול בהוצאת מפרט טכני לדייר, בהתאמה לתוכניות הביצוע ותוכניות המכר של הפרויקט.

 

 1. שמירת מסגרת התקציב

 • פיקוח הדוק להבטחת העמידה במסגרת תקציב הפרויקט

והימנעות מחריגות, ככל האפשר.

 

 1. ניהול לוחות זמנים

 • מעקב אחר התקדמות הביצוע בהתאם ללוח הזמנים המוסכם ודיווח שוטף על חריגות.
 • בקרת לוח זמנים בקרב הקבלנים, הספקים ונותני השירותים.
 • דיווח מידי ומוקדם ככל האפשר, על כל סטייה קיימת או עתידית ואיתור סיבותיה.
 • מתן המלצות לצעדים הנדרשים לתיקון הסטייה בלוח הזמנים.

 

 1. בדיקת חשבונות ואישורם

 • בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים המוגשים ע"י הקבלנים ונותני השירותים.
 • השוואת החשבונות לחוזים, על סמך מדידה ואישורי כמויות.

 

 1. ניהול ופיקוח עליון

 • תיאום והשתתפות בפגישות וישיבות עם גורמי התכנון – לפיקוח על הפרויקט בראייה מקצועית כוללת.

 

 1. קבלת אישורי רשויות

 • טיפול מקיף בקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, מהרשויות המוסמכות – עד האכלוס.

צור עימנו קשר

[cf7ic]